Avís legal i política de privacitat

LSSI

En compliment d'allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM)
Adreça: Carrer de Calàbria, 66 - 08015 BARCELONA
Contacte: bsmsa@bsmsa.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número:
6165/03 Tom: 35452 Foli: 28 Full B 108458 Inscripció 87 CIF: A 08765919

Avís legal

El lloc web de B:SM té per objecte facilitar el coneixement a l'usuari en general de les activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis ad hoc. B:SM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i presentació.

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació del fet que B:SM no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda en l'esmentat web o de l'accés a d'altres matèries d'internet a través dels enllaços d'aquest lloc web.

El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de B:SM, i el seu accés no implica llicència pera la seva reproducció i/o distribució; per a això és necessari el consentiment previ per escrit de B:SM.

Les eventuals referències contingudes en el web de B:SM en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquests per part de B:SM.

Política de Privacitat:

BSM.SA compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals. A cada formulari de recollida de dades personals s'informa de la finalitat del tractament de les dades sol·licitades. En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic:

protecciodades@bsmsa.cat

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l'interessat és Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM.SA), amb CIF número A08765919. Les dades de contacte de BSM són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona
 • Telèfon: 93 887 50 34
 • Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

També poden ser responsables del tractament de les dades de l'interessat les empreses del Grup BSM:

Parc d'Atraccions Tibidabo, SAU (PATSA), amb CIF número A58819095. Les dades de contacte de PATSA són les següents:

 • Direcció postal: Plaça del Tibidabo, 3-4, 08035, Barcelona
 • Telèfon: 93 211 79 42
 • Correu electrònic: protecciodades_patsa@bsmsa.cat

Cementiris de Barcelona, SA – CBSA, amb CIF A64302367. Les dades de contacte de CBSA són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Mare de Déu de Port, 56-58 08038 Barcelona
 • Telèfon: 93.4841911
 • Correu electrònic: protecciodades_cbsa@bsmsa.cat

S'informa a l'Interessat que el Grup BSM ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L'interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

 • Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona
 • Telèfon: 93 887 50 34
 • Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals ?

La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és l’execució i desenvolupament del contracte i l’interès legítim de BSM en relació a aquest. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la celebració del contracte. Respecte de la resta de tractaments la base legal és el consentiment de l’interessat, previ i inequívoc.

 • Tramesa de comunicacions i promocions en relació als serveis i activitats del Grup BSM per a la qual cosa podrem realitzar perfils de compra i anàlisi d'hàbits a partir de la informació obtinguda.

Durant quant temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades per l'Interessat es conservaran mentre es trobi vigent el contracte celebrat entre l'Interessat i el Grup BSM, i una vegada es produeixi la seva finalització seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que hagi donat el seu consentiment per al tractament de les dades, fins que l'interessat en sol·liciti la supressió, moment en què seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Què ens legitima per tractar les dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l'Interessat és l'execució i desenvolupament del contracte i l'interès legítim de BSM en relació a aquest. En aquest sentit, l'interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la celebració del contracte.

Respecte de la resta de tractaments la base legal és el consentiment de l'interessat, previ i inequívoc.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals de l'Interessat podran ser cedides als següents destinataris:

 • Empreses del Grup BSM.
 • Administracions Públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i Jutjats i Tribunals.
 • Proveïdors que presten serveis al Grup BSM relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d'encarregats del tractament. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l'Interessat hauran acreditat prèviament l'adopció de mesures adequades per a la correcta protecció de les dades.

Quins són els drets dels interessats en relació amb les dades que ens faciliten?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits l'Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, les entitats del Grup BSM davant les quals s'exerceixi aquest dret deixaran de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, l'entitat corresponent del Grup BSM comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada, a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l'Interessat, l'entitat del Grup BSM en qüestió l'informarà sobre els esmentats destinataris.

Així mateix, l'Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat a BSM, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s'efectuï per mitjans automatitzats.

L'Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim pel Grup BSM o un tercer, inclosa l'elaboració de perfils, a fi que BSM o una altra entitat del Grup BSM deixin de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'Interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l'Interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d'un contracte amb BSM o una altra entitat del Grup BSM i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l'Interessat.

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat

D'altra banda, l'interessat podrà donar-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no afectant a l'essència del servei rebi periòdicament mitjançant correu electrònic, prement l'opció "donar-se de baixa".

Finalment, l'Interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Com obtenim les dades?

Les dades personals que tractem a les diferents entitats del Grup BSM procedeixen del propi interessat i de l'Ajuntament de Barcelona.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades d'identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades econòmiques
 • Informació comercial

Per a les finalitats descrites anteriorment BSM no tracta dades especialment protegides.

© Barcelona de Serveis Municipals S.A.