Normativa d'accés

Condicions generals que regeixen la compra d'entrades i l'accés al Park Güell

1. Característiques generals

El Park Güell té molta afluència de visitants i és un patrimoni únic, declarat patrimoni universal per UNESCO que cal preservar. Per aquest motiu, s'estableixen les següents condicions generals obligatòries que regeixen la compra d'entrades a través del canal de venda oficial i l'accés al Park Güell.

Els canals oficials de venda d'entrada al Park Güell són : el web www.parkguell.barcelona i les taquilles d'atenció al públic del parc.

La pàgina web www.parkguell.barcelona és titularitat de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA (en endavant BSM) amb seu social al carrer Calàbria, 66, 08015 de Barcelona, CIF A-08765919, inscrita en el Registre Mercantil de Bacelona al Tom 26.806 foli 165, full núm. B108458, inscripció 37a. Aquesta web ofereix la possibilitat a qualsevol persona interessada en visitar el Park Güell de Barcelona d'adquirir les entrades a través d'internet per l'accés al parc.

Els usuaris d'internet que accedeixin a la pàgina web del Park Güell i, concretament, a la secció de compra d'entrades, assumeixen voluntàriament i s'obliguen a respectar els termes i condicions de compra, a les quals queden subjectes, i que seguidament s'exposen.

Així mateix, el Park Güell es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L'usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en que utilizi la present pàgina web, llevat que per llei o decisió de l'organisme competent s'indiqui el contrari.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l'usuari pot dirigir-se al Park Güell a través del correu electrònic : parkguell@bsmsa.cat

2. Entrades

 1. Les entrades donen dret a accedir al Park Güell en la data i la franja horària que s'hi especifica. Només es permetrà l'accés amb la presentació de l'identificador del sistema de venda; és a dir, el localitzador de la reserva o codi QR que emet el Park Güell seguint el procés de compra del web www.parkguell.barcelona. Per tant, la presentació de qualsevol altre document que no contingui les dades corresponents a la compra d'entrades a través del canal indicat no permetrà l'accés al parc, sense que això doni dret a l'usuari a ser compensat o indemnitzat per part de Park Güell (Barcelona de Serveis Municipals, SA).
 2. Park Güell (BSM) no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides en els punts de venda oficials ni a través d'agents no autoritzats.
 3. El preu de l'entrada per accedir al Park Güell és el que s'anuncia al web oficial www.parkguell.barcelona. Qualsevol altre import que no correspongui a la tarifa oficial es pot deure a l'aplicació de comissions, despeses o altres conceptes econòmics que no han estat aprovats ni validats per Park Güell (BSM). Park Güell no es fa responsable de l'aplicació de tarifes que no corresponguin al preu oficial de les entrades al parc.
 4. Park Güell (BSM) no ha signat cap acord comercial amb cap empresa que permeti la comercialització d'entrades del Park Güell ni la venda de les mateixes a través de cap altre mitjà diferent als oficials indicats en aquestes "Condicions Generals". Aquest fet podrà ser perseguit i reclamat jurídicament.
 5. Les reserves realitzades a través de l’apartat de grups organitzats de la nostra pàgina web hauran de ser utilitzades per la pròpia agència o grup professional. En cap cas està permès facilitar o revendre el comprovant a agents no autoritzats prèviament per Park Güell (BSM).
 6. Queda totalment prohibida la falsificació, la venda i la revenda il·legal d'entrades, ja sigui ambulant, online i/o per qualsevol altre mitjà. La venda i la revenda il·legal (o intent de revenda il·legal) d'una entrada constitueix una causa per a la confiscació o cancel.lació de la mateixa sense reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació. Amb l'objectiu d'evitar la revenda il.legal, l'adquisició d'entrades es pot limitar pel que fa a quantitat, establint-se un màxim per persona, usuari i/o targeta de crèdit. La realització de compra d'entrades que contradiguin els criteris establerts pel Park Güell (BSM) i comunicats en aquet lloc legitimarà al Park Güell (BSM) per a la cancel.lació d'aquestes entrades, avisant degudament al comprador.
 7. Els membres del Gaudir Més poden accedir gratuïtament al recinte. Caldrà que s’identifiquin com a membre del registre en aquesta mateixa pàgina i tramitar l'entrada personalitzada.
 8. Les entrades permeten entrar al Park Güell durant els 30 minuts posteriors a l'hora d'inici de la franja horària reservada.
 9. Podeu consultar les condicions de modificació o cancel·lació de la reserva a l’apartat PREPARANT LA VISITA que trobareu al següent enllaç.
 10. Cal conservar l'entrada durant l'estada al Park Güell i mostrar-la si ho demana el personal autoritzat.
 11. Un cop validada l'entrada en un punt de control d'accés no serà possible sortir d'aquesta zona i tornar-hi a entrar.
 12. No serà aplicable el dret de desistiment del contracte en aquelles entrades adquirides fora de l’establiment comercial, d’acord amb allò previst a l’article 103.I) de la Llei General per la defensa dels Consumidors i Usuaris.

3. Accés i ús instal.lació

 1. L'accés al Park Güell es farà sempre respectant els horaris d'atenció al públic (consultar horaris segons la temporada).
 2. En el cas d'haver adquirit l'entrada anticipadament, es recomana consultar la porta d'accés més propera al punt d'arribada (secció "Com arribar-hi" d'aquest web).
 3. Si no es disposa d'entrada, caldrà comprar-la o bé als caixers automàtics o bé a les taquilles d'atenció al públic. En aquests casos, no es garanteix disponibilitat immediata per efectuar la visita, ja que l'aforament màxim de visitants cada 30 minuts és de 700 persones.
 4. Les entrades que estiguin manipulades o de les quals se'n faci un mal ús podran ser retirades i no donaran accés al Park Güell, sense prejudici de la responsabilitat legal que es pugui derivar del seu ús fraudulent.
 5. Hi ha espais o instal.lacions del Park Güell amb capacitat limitada, per exemple l'espai museístic MUHBA-Casa del Guarda. L'adquisició de l'entrada permet visitar-lo, però, a causa de la limitació de capacitat, no s'hi garanteix l'entrada.
 6. No es permet l'entrada a menor de 14 anys que no vagin acompanyats d'una persona major d'edat que se'n faci responsable.
 7. Els grups organitzats hauran de garantir el compliment del nombre d'entrades reservades.
 8. No és permès de realitzar pícnics fora de les zones designades. Es prega fer ús de les papereres per contribuir al millor manteniment del Park Güell.
 9. Queden totalment prohibides la venda i la comercialització il·legals de qualsevol producte o souvenir.
 10. Està rigorosament prohibit accedir als murs perimetrals del Park Güell o traspassar les barreres de seguretat.
 11. No és permès d'enfilar-se ni recolzar-se als elements patrimonials del Park Güell.
 12. No es permet fer fotografies ni filmacions amb finalitats professionals o comercials sense l'autorització expressa de l'organització. Per sol·licitar l'autorització, cal enviar un correu electrònic a l'adreça parkguell@bsmsa.cat, facilitant les dades i la finalitat del reportatge.
 13. Per raons de conservació d'aquest espai patrimoni de l'UNESCO, es prohibeix circular-hi en bicicleta o patins.
 14. No és permès desvestir-se, descalçar-se ni estirar-se a la zona patrimonial o als jardins del recinte.
 15. No es permet fumar en aquelles zones del parc en què estigui específicament prohibit i degudament senyalitzat.
 16. Queda prohibida tota activitat que impliqui el deteriorament dels elements monumentals, de les condicions ambientals dels espais naturals i de les instal·lacions.
 17. El Park Güell no es fa responsable dels danys ni els perjudicis provocats per l'incompliment d'aquestes normes o per l'ús incorrecte de les seves instal·lacions.
 18. Els veïns i les persones que disposin de carnet acreditatiu hauran de presentar-lo al punt de control d'accés i facilitar la documentació que acrediti la titularitat del document. No es permet la cessió del carnet a tercers. En cas que se'n faci una utilització indeguda o l'utilitzi un tercer que no en sigui el titular, el Park Güell es reserva el dret a retirar-lo.
 19. Recomanem als visitants dur calçat còmode així com elements que protegeixin del sol, especialment en èpoques de calor intensa. Al llarg del recorregut hi ha fonts amb aigua potable.
 20. Es reserva el dret d'admissió.
 21. Es necessitarà l'autorització del Park Güell per realitzar activitats artístiques o musicals, que només es permetran en casos excepcionals i amb finalitats no lucratives.
 22. En compliment de la normativa vigent (article 65.1 de la Llei de Turisme de Catalunya), les visites guiades al Park Güell només les poden fer els guies de turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya, guies especialitzats del MUHBA i els professors que acompanyin grups d'estudiants, sempre que no es tracti d’una activitat lucrativa addicional.
 23. Està prohibit l’ús de megàfons, altaveus o qualsevol dispositiu similar que amplifiqui la veu durant el guiatge dins del recinte.
 24. Park Güell (BSM) no ha signat cap acord comercial amb cap empresa que permeti la utilització de les seves imatges, nom o logotip, de manera que si se'n fa qualsevol ús per part de tercers sense el consentiment previ de Park Güell (BSM), aquest fet podrà ser perseguit i reclamat jurídicament.
 25. La clientela i les persones usuàries vetllaran per afavorir una actitud respectuosa amb el veïnat i l’entorn comunitari del Park Güell, com a destinació turística.
 26. Només es permetrà l’accés amb animals de companyia sempre que es portin degudament lligats (per requeriment de l’Ordenança de medi ambient del 2011). Es podrà accedir amb els animals de companyia a tot el parc, excepte a la Pça. Natura, Sala Hipòstila, Escalinata del Drac, Jardins d’Àustria i Pòrtic de la Bugadera per tal de garantir la seguretat i la protecció de les persones, dels animals de companyia i del patrimoni. Les persones propietàries o acompanyants dels animals domèstics seran els responsables de qualsevol dany que aquests puguin ocasionar. 

4. Mesures en cas d'incompliment

L'incompliment d'aquestes normes de compra, d'accés i ús del parc donaran dret a Park Güell (BSM) a negar l'accés o expulsar del recinte al portador de l'entrada sense dret a devolució de l'import d'entrada, a adoptar les mesures necessàries per evitar l'esmentat incompliment així com a exercir les accions de què estigui assistida per reclamar els danys i els perjudicis que se'n derivin, així com les indemnitzacions i les compensacions que puguin correspondre.